Bezplatná linka 800 182 613
0 Prázdný Ukázat

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Podmínky nákupu v internetovém obchodě www.lepiky.cz se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jako „Obchodní podmínky“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Lepíky s.r.o. se sídlem Podnikatelská 539, 190 11 Praha – Běchovice, IČ 27575080 (dále jako „prodávající“) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Základní údaje o prodávajícím:

Lepíky s.r.o.
Budova F, areál VU
Podnikatelská 539
19011 Praha – Běchovice
Ič: 27575080
Dič: CZ27575080
CZ27575080Obchodní korporace Lepíky s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114821, zápis ze dne 4.8.2006

Kontakty
Tel/fax : +420 286 584 926
Mobilní : +420 736 778 083
Ing. F. Šípal, obchodní zástupce ....736 778 083
Mgr. Z. Škutová, technik.................605 243 165
Mail: obchod@lepiky.cz
Web: www.lepiky.cz

Sdělení dle ustanovení § 1820 a následujících občanského zákoníku

Prodávající sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, pokud kupující v objednávce nevybral možnost úhrady na dobírku,
c) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny bez i včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
d) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

e) kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

f) v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
g) kupující - spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Vymezení pojmů

Objednávka

Objednávka zboží se provádí vyplněním objednávkového formuláře na www.lepiky.cz. Odeslaná objednávka je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce veškeré požadované údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.) Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu zaslaného na udanou adresu nejpozději do 12:00 přístího pracovního dne.

Jednostranné zrušení objednávky kupujícím, jejíž přijetí bylo prodávajícím potvrzeno, je možné pouze se souhlasem prodávajícího. V takovémto případě je kupující povinen kontaktovat prodávajícího na emailovou adresu obchod@lepiky.cz , přičemž bude stranami dojednán další postup.

V případě nemožnosti plnění potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává, nevyrábí atd.), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky.

Kupní cena

Kupní cena zboží je stanovena podle aktuálních cen zveřejněných v internetovém obchodě a platných v okamžiku odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn upravit cenu vydáním nových cen, ovšem není oprávněn měnit cenu se zpětně. Cena uvedená u zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží, které jsou účtovány samostatně ke konečné ceně objednávky podle zvoleného druhu přepravy. Na ceny dopravy je kupující dostatečně upozorněn na stránkách internetového obchodu a odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s těmito cenami.

Platební podmínky

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku ve lhůtě do 2 dnů po připsání částky na náš bankovní účet.

Pokud je zboží placeno převodem, případně složenkou, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v takovém termínu, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 7. den po zadání objednávky. Po tomto termínu bude na objednávku pohlíženo jako na neplatnou. Pokud kupující oznámí prodávajícímu případné prodlení s platbou kupní ceny formou e-mailu na obchod@lepiky.cz nebo telefonicky na tel. +420 286 584 926, mohou se smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty k uhrazení kupní ceny. Při zadávání platby je kupující povinen jako variabilní symbol platby zadat číslo objednávky!

Dodací podmínky

Dodání zboží je možné prostřednictvím osobního odběru na prodejně Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, Praha 9 – Běchovice nebo zásilky PPL . Po námi zpracované a potvrzené objednávce expedujeme zásilku nejpozději do 12:00 následujícího pracovního dne po potvrzení objednávky.

Cena dopravy:

Expediční poplatky jsou obsaženy v poplatku za vámi zvolený způsob přepravy, ostatní náklady (např. balné) neúčtujeme.Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR a Slovenska. Doprava do jiných států EU je řešena individuálně dohodou prodávajícího s kupujícím.

V zásilce obdrží kupující od prodávajícího doklad o koupi zboží a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. U nebezpečného zboží (aktivátory, tavná lepidla atd.) jsou v zásilce obsaženy také bezpečnostní listy. Návody k použití a bezpečnostní listy jsou k dispozici také na internetových stránkách prodávajícího www.lepiky.cz.

POZOR! Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nehradíme.

Převzetí zboží

Svým podpisem přepravci při převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou, což vyplývá z přepravního dokladu. Případné vnější poškození zásilky či s tím související poškození samotného zboží způsobené přepravou je kupující povinen reklamovat v okamžiku převzetí u přepravce. Pokud kupující přijme poškozenou zásilku, pozbývá tím vůči pronajímateli veškeré nároky spojené s poškozenou věcí, pročež si prodávající dovoluje prostřednictvím Obchodních podmínek poradit, aby kupující poškozenou zásilku z tohoto důvodu vůbec nepřijal. Na pozdější reklamace kupujícího z důvodu vzniklé škody na dodaném zboží při přepravě se bude hledět na základě podepsaného přepravního dokladu, jenž lze považovat za důkaz o bezvadnosti vnějšího stavu dodávky. Při přebírání objednaného zboží je nutné se přesvědčit, zda není dodaná zásilka nebo její části – zejména její originální obal – nepřiměřeně mechanicky poškozená (například nepřirozeně zdeformovaná krabice, promáčklý kartónový obal, protržený igelit atd.). V případě nepřevzetí zboží se kupující zavazuje, že bude prodávajícího neprodleně kontaktovat prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu obchod@lepiky.cz

Zacházení se zbožím + skladovací podmínky

Zboží se ukládá ke skladování v neporušeném originálním obalu na dobu až 12 měsíců. Zboží je nutno skladovat v suchém, čistém, bezprašném a chladném prostoru bez přístupu slunečního světla, či UV záření. Optimální teplota skladování je mezi 16 až 23 ºC a neměla by rychle kolísat. Relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 50%. Spolu se zbožím se nesmějí skladovat rozpouštědla, těkavé, toxické, žíravé, nebo oxidující látky, jejichž výpary, nebo úniky, mohou zboží znehodnotit, nebo způsobit požár.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (zboží) je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc (zboží) při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc (zboží) uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci (zboží), nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek kupujícího) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že kupující obdrží od prodávajícího jinou věc (zboží) , než který si objednal (neúmyslná záměna při balení věci - zboží) nebo obdrží věc (zboží) vadnou, se kupující zavazuje zaslat tuto věc (zboží) prostřednictvím České pošty zpět prodávajícímu nepoužitou, nepoškozenou a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který kupující uvede popis případných vad. Prodávající poté kupujícímu na své náklady zašle věc (zboží) správnou (resp. nezávadnou) a uhradí kupujícímu, pokud je tento spotřebitelem, náklady na zpětné zaslání věci (zboží) v případě, že byla skutečně zaslána jiná věc (zboží) nebo byla tato věc (zboží) skutečně poškozena a za toto poškození (vady) odpovídá prodávající.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce.

 

Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku

Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího.

Odstoupit lze také prostřednictvím doporučeného dopisu, a to na výše uvedené adrese prodávajícího.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží kupující vrátí úplné, nepoškozené, čisté, a pokud možno také včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Vrácené zboží musí být kompletní včetně příslušenství, návodu a záručního listu, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je s ohledem na povahu a vlastnosti zboží nutné.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to převodem na účet sdělený kupujícím.

Prodávající není povinen vrátit jakékoli přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží na adresu prodávajícího odeslal.

Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, kdy došlo ke změně stavu věci či zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží či věci,

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Prodávající vrátí zaplacené finanční prostředky kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Kupující nese vždy náklady spojené s vrácením zboží, pokud od smlouvy odstoupil.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně smluvními stranami ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smluv:

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informaci. Zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od kupujícího, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží. Odesláním objednávky dává kupující souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky odvolat svůj souhlas s používáním osobních údajů za tímto účelem.

Závěrečné ustanovení

Prodávající je plátcem DPH. Kupující je povinen vždy uhradit cenu včetně DPH, která je u příslušného zboží uvedena.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.9. 2014.Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.